logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Hawl Tramwyo - Llwybrau Cyhoeddus


Llwybrau Cymuned Llandwrog

Mae gan y Cyngor Cymuned gyfrifoldeb am rwydwaith o lwybrau cyhoeddus o lethrau Mynydd Grug i arfordir Morfa Dinlle. Amcangyfrifir bod hyd y llwybrau yn 32 milltir. Rhestrir yr holl lwybrau isod ac mae darluniau ar rhai ohonynt. Noder fod yna lwybrau nad sydd wedi eu rhestru ar y mapiau terfynol . Mae'n bwysig nodi os nad yw llwybr cyhoeddus wedi ei gofrestru ar y map efallai fod hawl tramwy yn bodoli arnynt beth bynnag . Ar yr un modd nid yw llwybr yn rhoi hawl tramwy os yw yn ymddangos ar y map ond yn hytrach yn profi ei fod yn llwybr cyhoeddus ac yn ei warchod fel llwybr yn gyfreithiol. Cliciwch ar unrhyw un o'r 80 o lwybrau i gael manylion pellach ar gyfer pob llwybr ynghyd â chyfarwyddiadau o'i lleoliad. Oes stori gennych ynglŷn â’r llwybrau yma, neu hen luniau efallai? Rhowch wybod i ni, cysylltwch. Gwerthfawrogwn eich sylwadau.

Noder fod y Cyngor Cymuned yn archwilio'r llwybrau gan ei bod yn ymddangos fod rhai ohonynt wedi eu cau. Wrth gwrs bydd y Cyngor yn gofyn i Gyngor Gwynedd am esboniad o'r rhai hynny sydd ar gau a byddwn yn disgwyl i'r Awdurdod wneud popeth posib i ail agor y llwybrau.

Rheolau syml i'w dilyn wrth dramwyo llwybrau

  • Gwisgwch esgidiau cryf neu esgidiau cerdded a dillad addas bob amser.
  • Os ydych yn cerdded ar eich ben eich hun gadewch i rywun wybod lle rydych yn mynd ac yn fras pryd y byddwch yn dychwelyd.
  • Gwyliwch y tywydd cyn cychwyn ar deithiau cerdded mynyddig.
  • Ewch â bwyd a diod gyda chi bob amser os ydych yn mynd ar daith gerdded hir.
  • Os ydych yn cerdded ar lwybrau mynyddig, sicrhewch fod gennych gwmpawd, chwiban, pecyn goroesi, pryd bwyd, torsh a ffôn symudol.
  • Dilynwch y Côd Cefn gwlad bob amser
  • Sicrhewch fod camfeydd a giatiau yn cael eu gadael fel ac yr oeddynt.
  • Parchwch y llwybrau ac eiddo eraill
  • Cadwch gŵn ar dennyn

Trwy gytundeb gyda Chyngor Gwynedd mae llwybrau y gymuned wedi eu categoreiddio i'r bandiau canlynol

 

Categori 1

Llwybrau sydd yn hwyluso symudiadau pobl. Bydd i'r rhain ddefnydd sylweddol neu byddent yn ffurfio cysylltiadau â threfi, pentrefi neu rhwng cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus, meysydd parcio ac atyniadau.

 

Categori 2

Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf er pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch cymunedau, llwybrau cerdded cylchol neu fynediad i draethau.

 

Categori 3

Llwybrau, er na chant eu defnyddio mor aml, sydd yn ffurfio cysylltiadau arwyddocaol rhwng y llwybrau yng nghategoriau 1 a 2 neu rhwng cymunedau.

 

Categori 4

Llwybrau, a dim ond defnydd achlysurol , ond sydd yn parhau i ffurfio rhan o'r rhwydwaith lawn, effeithiol. Gall y rhain gynnwys cysylltiadau posib rhwng cymunedau ble nad oes llawer i annog cerdded.

 

Categori 5

Llwybrau heb unrhyw fudd na photensial amlwg, a phle mae yna lwybrau mewn categori uwch yn arwain i'r un man.

Defnyddir y llwybrau cyhoeddus gan ymwelwyr o bell a chan trigolion lleol. Mae ein llwybrau wedi eu creu ers blynyddoedd maith ac mae trigolion y gymuned wedi tramwyo arnynt ar hyd y blynyddoedd. Bellach mae mwyafrif llwybrau’r gymuned wedi eu cofrestru ar y map terfynol (definitive map). Mae copiau o'r mapiau terfynnol i'w gweld yn Swyddfeydd y Cyngor ac mae'n bosib prynu copiau. I'r dyfodol, byddwn yn dangos mapiau terfynnol Cymuned Llandwrog ar y wefan hon. Mae'n hanfodol bwysig fod ein llwybrau yn cael eu hamddiffyn. Os y gwelwch fod llwybr wedi ei gau, fod gordyfiant, fod camfeydd neu adwyon wedi eu rhwystro rhowch wybod i'r Cyngor Cymuned. Cliciwch yma i gysylltu â’r Cyngor Cymuned

Mae gan Gyngor Cymuned Llandwrog yr hawl i ymgymryd â dyletswyddau yr Awdurdod Priffyrdd (sef Cyngor Gwynedd) ar lwybrau cyhoeddus sydd o fewn ffiniau'r gymuned. Prif ddyletswydd y Cyngor Cymuned yw i ymgymryd â gwaith cynnal a chadw er mwyn cadw y llwybrau mewn cyflwr da ac ar agor i'r cyhoedd sef torri glaswellt, torri mieri a gordyfiant a gwaith draenio syml.

 

Cynnal a Chadw Llwybrau Cyhoeddus

 

Arwyddion

Cyngor Gwynedd - dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Priffyrdd. Ymgymerir ar gwaith yma gan gontractwyr ar ran yr Adran Priffyrdd.

 

Arwyneb

Yn gyffredinol Cyngor Gwynedd (sef yr Awdurdod Priffyrdd) yn gymesur ar defnydd cyhoeddus. Ni fyddai'r Awdurdod Priffyrdd er engraifft yn derbyn cyfrifoldeb llawn am arwyneb llwybr troed ar hyd ffordd breifat.

 

Arwyddo ar hyd y Llwybrau

Cyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) - trwy gytundeb perchennog y tir.

 

Giatiau a chamfeydd

Y Perchennog Tir - ond mae'n rhaid i Gyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) dalu o leiaf 25% at gost cynnal a chadw'r cyfleusterau a ddarperir yn unig ar gyfer defnydd y cyhoedd. Yng Ngwynedd y lleiafswm cyfraniad yw bod y deunyddiau gofynnol yn cael eu darparu i'r perchennog y tir eu codi.

 

Pontydd

Cyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) - yn gymesur a'r defnydd cyhoeddus (fel arwynebau) Bydd dyletswyddau sydd yn gysylltiedig â hyn fel arfer yn cael eu cario allan gan gontractwyr ar ran yr Awdurdod Priffyrdd.

 

Cloddiau

Y perchennog tir.

 

Ffensiau

Y perchennog tir, oni bai eu bod wedi codi gan yr awdurdod priffyrdd oherwydd rhesymau diogelwch.

 

Waliau

Y perchennog tir, oni bai eu bod wedi eu hadeiladu i gefnogi'r llwybr ac yn yr achos yr Awdurdod Priffyrdd fod yn gyfrifol

 

Draeniau

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau - Y perchennog tir neu'r Awdurdod Priffyrdd

 

Cnydau (ac eithrio glaswellt)

Y perchennog tir - i sicrhau nad oes unrhyw rwystr ar y llwybr

Adolygwyd Rhagfyr 2008 - Categori Llwybrau

Yn 2008 cafwyd gwybod gan Gyngor Gwynedd na fyddai Cynghorau Cymuned yn derbyn grant flynyddol ar gyfer cynnal pob llwybr cyhoeddus

Gofynnwyd i'r Cyngor roi pob llwybr mewn categori rhwng 1 a 5. Diffiniad y categoriau yw 1, Defnydd helaeth rhan tramwyo i 5 dim defnydd neu lwybr wedi cau.

Gweler o'r daenlen y categori a roddwyd i bob llwybr a'r drefn sydd gan y Cyngor i gynnal y llwybrau hynny. Nid yw cyngor Gwynedd yn cynnig grant i gynnal llwybrau categori 3, 5 a 5.

Y Llwybrau

Footpath 2

Llwybr 2

Llwybr Fferm Morfa Mawr i Parc Newydd

Footpath 3

Llwybr 3

Fferm Morfa Mawr i Dinas Dinlle

Footpath 4

Llwybr 4

Llandwrog - Fferm Glanrafon i Warren Farm

Footpath 5

Llwybr 5

Llandwrog - Fferm Glan yr Afon i Lôn Cefn Emrys a Rhyd Y Meirch - Cat 2

Footpath 6

Llwybr 6

Llwybr Pont Cae Doctor i Pont Pant Yr Hedyn - Tyn Lôn - Cat 2

Footpath 7

Llwybr 7

Llwybr Lôn Ty'n Mwd - Lôn Cefn Emrys - Cat 2

Footpath 8

Llwybr 8

Llwybr Rheithordy - Pant Emrys - Cat 2

Footpath 9

Llwybr 9

Pentref Llandwrog i Lôn Ty'n Mwd, Dinas Dinlle - Cat 2

Footpath 10

Llwybr 10

Llwybr Henrhyd - Cat 2

Footpath 11

Llwybr 11

Llwybr Glyn Iwrch, Bwlan - WEDI CAU - Cat 2

Footpath 12

Llwybr 12

Llwybr Cae Llywarch (Penrallt Cottages i Ty'n Lôn) - Cat 4

Footpath 13

Llwybr 13

Llwybr Llwyngwalch - WEDI CAU - Cat 5

Footpath 14

Llwyb 14

Llwybr Plas Mawr a Llwynpiod - Cat 2

Footpath 15

Llwybr 15

Llwybr Lôn Llwyngwalch i Glan Carrog - Cat 2

Footpath 17

Llwybr 17

Llwybr Collfryn, Ty'n Lôn - Cat 2

Footpath 18

Llwybr 18

Llwybr Ty'n Lon wedi cau - Cat 2

Footpath 19

Llwybr 19

Llwybr Gilwern, Y Groeslon - Cat 2

Footpath 20

Llwybr 20

Llwybr o Lôn Bryn'Rodyn i Cefn Coed - Cat 1

Footpath 21

Llwybr 21

Llwbyr Ffatri Tryfan i Gilwern Uchaf - Cat 1

Footpath 32

Llwybr 32

Llwybr Cae Haidd - WEDI CAU - Cat 3

Footpath 33

Llwybr 33

Llwybr o Chwarel Moel Tryfan i Lôn y Buarth, Y Fron - Cat 2

Footpath 34

Llwybr 34

Llwybr Dafarn Dywyrch i Tryfan-Bryngwyn - WEDI CAU - Cat 3

Footpath 45

Llwybr 45

Llwybr Tŷ Newydd Cim i Lôn Y Fron-Rhosgadfan - Cat 2

Footpath 81

Llwybr 81

Llwybr Gilwern Isaf - Cat 2

© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd