logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
sub-page-08

Newyddion


Seti Gwag

06/07/2020 Sedd Wag - Ward Carmel - Mae gan y Cyngor sedd wag yn ward Carmel. Gweler hysbys Sedd Wag Achlysurol sydd gyda dyddiad cau o 31/07/2020.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag

Dowch yn Gynghorydd - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Coronafirws - Grant ar Gyfer Pobol Fregus

Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn annog pawb i gadw golwg dros bobol fregus ein cymuned yn y cyfnod anodd hwn.

Os oes unrhyw fudiad neu gorff gwirfoddol yn ein cymuned angen cymorth ariannol i gefnogi ein pobol fregus sydd yn ynysu mae'r Cyngor yn cynnig grant cychwynnol o £100 i un grŵp i pob pentref sef Llandwrog, Dinas Dinlle, Y Groeslon, Carmel a Fron.

Gofynnir am fanylion bras o unrhyw gynllun sydd dan sylw. Byddwn yn gofyn am adroddiad neu dystiolaeth o wariant ar y diwedd.

Beth y gellir ei gefnogi?

  • Costau rhedeg grwpiau/sefydliadau i ddarparu cymorth i bobol fregus cymuned Llandwrog , gan gynnwys pecynnau bwyd.

Gallai enghreifftiau gynnwys:

  • Galluogi pobl hŷn i gael prydau maethlon drwy eu cysylltu â gwasanaethau sy'n darparu bwydydd, a/neu brydau parod.
  • Estyn allan i bobl hŷn ynysig dros y ffôn, a chyfeillio os oes modd.
  • Galluogi pobl hŷn i gadw'n gynnes drwy gael mynediad i olew cynhesu cartref neu ddillad cynnes

Bydd angen y wybodaeth ganlynol:

  1. Enw llawn y mudiad / grŵp, sydd yn gwneud y cais
  2. Enw a chyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y person sydd yn gwneud y cais ar ran y grŵp
  3. Manylion banc - rhif didoli a chyfrif banc
  4. Manylion y gweithgaredd

Ceisiadau i:

Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor
Bryn Meurig
Carmel

E-bost: gwybodaeth@llandwrog.org
Rhif ffôn: 01286 881920 neu 07796 024288


Eisteddfod Genedlaethol 2021

Cyfarfod Cyhoeddus 10 Mawrth 2020


Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop 8 Mai 2020

Grant i ddathlu’r achlysur


Ymgynghoriad gan y Cyngor Cymuned - 2019

Fe gofiwch am ymgynghoriad y llynedd gan y Cyngor Cymuned i ddarganfod barn a sylwadau preswylwyr y gymuned ynghylch eu pryderon a dyheadau. Bu adroddiad gan gwmni CELyn am yr ymgynghoriad ac yma mae detholiad o'r canlyniadau gyda dadansoddiad o'r sylwadau perthnasol a dderbyniwyd. Yn ystod y misoedd nesaf, bwriad y cyngor cymuned yw defnyddio dadansoddiad yr adroddiad gan roi ystyriaeth, ble mae'n briodol, i'r agweddau hynny all fwydo ei raglen gwaith gogyfer y ddwy neu dair mlynedd nesaf. Pwysig iawn yw nodi na all y cyngor cymuned ymwneud â phopeth o ganlyniadau'r ymgynghoriad ac fe fydd ond yn canolbwyntio ar y materion hynny sydd yn berthnasol iddo.

Adroddiad Holiadur Ymgysylltu


Rhoddion Ariannol i Fudiadau Gwirfoddol 2019-20

Polisi Cymorth Ariannol i Fudiadau Gwirfoddol

Polisi Rhoddion Ariannol (Microsoft Word)
Polisi Rhoddion Ariannol (Adobe PDF)

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol i Fudiadau Gwirfoddol

Ffurflen gais (Microsoft Word)
Ffurflen gais (Adobe PDF)

 

© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd