logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Cynllun Gwaharddau Parcio Arfaethedig – Bethesda Bach


Parthed: Cynllun Gwaharddau Parcio Arfaethedig – Bethesda Bach

 

Gohebiaeth i Cyngor Cymuned Llandwrog gan Uwch Beiriannydd Traffig

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad Cyngor Gwynedd

 

 

Ymhellach i trafodaeth cynhyrchiol iawn rhwng Cynghorydd Llio Elenid Owen a Swyddogion Gwasanaeth Trafnidiaeth ac Adran Priffyrdd Cyngor Gwynedd ynglŷn a parcio ddiystyred ym Methesda Bach, atodir cynlluniau arfaethedig am waharddau parcio yn y lleoliadau perthnasol (cynlluniau ar wefan Cyngor Cymuned – cyngorcymunedllandwrog,cymru/newyddion)

Gofynnir i’r Cyngor Cymuned ychwanegu'r eitem hon i agenda cyfarfod a gynhelir 18 Mawrth i'w drafod.

Gofynnir i’r Cyngor Cymuned a oes ffafriaeth i un o’r cynlluniau neu os oes yna opsiynau eraill i gysidro byddai Cyngor Gwynedd yn hapus i’w derbyn.

 

Dywed Swyddogion Cyngor Gwynedd –

“Mae’n hanfodol i chi drafod y pwyntiau canlynol cyn dod i’ch penderfyniad ogydd:

 

  • Gwir bryder am ddiogelwch a llif traffig (mae rhaid rhoi rhesymeg gyfreithiol gadarn i perwyl hyn).
  • A yw’r pryder yn achlysurol neu barhaus.
  • A yw’r gwaharddau newydd am greu problem tebyg neu gwaeth mewn ardal cyfagos.
  • Effeithlonrwydd y gwaharddau ar ymddygiad gyrwyr.
  • Disgwyliadau gorfodaeth yn yr ardal

 

Mae’n bwysig i’ch hysbysu fod gan Wasanaeth yr Heddlu bwerau i orfodi problemau o’r math. A oes yna opsiwn i trafod hyn gyda’r Heddlu i weld os oes yna datrysiad tymor byr? Mae lleoli cerbyd mewn man peryglus yn groes i Adran 22 o Ddeddf Traffig Ffyrdd. Os yw cerbydau yn cael ei gadael mewn man sydd yn achosi rhwystr diangen mae hyn yn groes i reoliad 103 o Reoliadau Cerbydau Ffordd (Adeiladu a Defnyddio) 1986. Mae Rheoliad 103 yn creu'r drosedd na ni chaiff unrhyw un sydd mewn gofal cerbyd modur neu drelar i’w adael ar y ffordd ac achosi unrhyw rwystr dianghenraid.

Gobeithio bod yr uchod yn eich cyfarwyddo ac dewch yn ôl ataf os oes gennych cwestiynau pellach. Byddwn yn gwerthfawrogi os y gallwch cydnabod derbyn yr e-bost hwn a'ch penderfyniad ar y cynigion yn dilyn y cyfarfod”

/cms/resources/01-bethesda-bach-3.pdf

/cms/resources/02-bethesda-bach-3.pdf

/cms/resources/03-bethesda-bach-1.pdf

/cms/resources/04-bethesda-bach-3.pdf

/cms/resources/05-bethesda-bach-1.pdf

 

Newyddion

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd