logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Canolfan Lleu


Dogfen Weledigaeth Canolfan Lleu

Mae’n bleser mawr gallu rhannu Dogfen Weledigaeth Canolfan Lleu gyda chi. Mae Grŵp Cynefin yn hynod o falch o fod yn arwain ar y prosiect uchelgeisiol hwn, gyda’n partneriaid Cyngor Gwynedd, y Bwrdd Iechyd a Theatr Bara Caws.

Byddwch yn ymwybodol o’r prosiect yn barod ac rydym yn gwerthfawrogi eich diddordeb a’ch cefnogaeth i drafod y cynllun. Bydd cefnogaeth leol yn allweddol i’n llwyddiant o ddenu arian a gwireddu ein cynlluniau gyfer canolfan llesiant arloesol sy’n cael ei chynnig yng nghanol Penygroes, er lles cymunedau Dyffryn Nantlle i gyd.

Mae Dogfen Weledigaeth Canolfan Lleu yn ddogfen sylweddol sy’n ganlyniad i flynyddoedd o waith ymgynghori i ddeall anghenion a dyheadau cymunedau’r dyffryn, datblygu’r achos busnes a sut gall y partneriaid a chyfranogwyr weithio gyda’i gilydd.

Yn gryno, nod Canolfan Lleu ydi yw;

•             cryfhau cymunedau ar draws Dyffryn Nantlle 

•             cefnogi iechyd a lles pobl trwy gynnig gwasanaethau iechyd traddodiadol ac ataliol gan gynnwys meddygfa

•             creu lle i gymdeithasu a chysylltu pobol hefo’i gilydd gan gynnwys swyddfeydd a theatr

•             cryfhau’r economi leol

O’i gwireddu, bydd Canolfan Lleu yn gwthio ffiniau a gobeithio yn ysbrydoli cymunedau eraill Cymru i fynd ati i weithredu gyda’r un ysbryd.

Edrychwn ymlaen am eich ymateb i’r ddogfen a byddwn yn cysylltu’n fuan i’w thrafod ymhellach.

Bydd y ddogfen ar gael i’r cyhoedd yn ehangach o wythnos nesaf ymlaen, ar y wefan, o Siop Griffiths, Penygroes neu trwy e-bostio canolfanlleu@grwpcynefin.org  O’r herwydd, gofynnwn i chi beidio ei rhannu gyda neb tan bydd hyn yn digwydd wythnos nesaf.

Yn gywir / Yours sincerely

Mair Edwards

Pennaeth Adfywio Cymunedol / Head of Community Regeneration

Grŵp Cynefin

/cms/resources/gweledigaeth-canolfan-lleu-vision-2.pdf

Newyddion

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd