logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr Pen Carmel


Llwybr Pen Carmel

Mae wedi dod i sylw’r Cyngor Cymuned fod llwybr Pen Carmel wedi ei gau, ac nid oes mynediad bellach i’r mynydd i fyny o Rhes Gefn ac heibio Bryn Gorwel

Nid yw’r llwybr hwn wedi ei gofrestru fel llwybr statudol (gweler y map isod gan Cyngor Gwynedd sydd yn ei ddangos fel “unregistered footpath”)  ac felly nid oes gan Adran Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd yr awdurdod i orfodi’r perchennog y tir i gadw’r llwybr ar agor.

Fodd bynnag mae’n bosib gwneud cais i Cyngor Gwynedd o dan Deddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981 i ychwanegu’r llwybr i’r Map Statudol. Mae angen felly  tystiolaeth fod yna ddefnydd yn cael ei wneud o’r llwybr cyn cyflwyno’r cais.  

Gan hynny gofynnir am farn trigolion. Oes gennych chi deimladau cryf y dylid cadw’r llwybr ar agor a gwarchod yr hawl i’w dramwyo? Oes gennych farn cryf y dylid ei gau? Ydych chi wedi cerdded y llwybr? Pa mor amal?

Anfonwch eich sylwadau trwy e-bost gwybodaeth@cyngorcymunedlandwrog.cymru os gwelwch yn dda. Gwerthfawrogir unrhyw sylwadau.

/cms/resources/datagnaid-pen-carmel-27-12-21-6.pdf

Newyddion

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd