logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Dro Da


Yn ystod yr wythnosau nesaf fe fydd Cyngor Cymuned Llandwrog yn rhyddhau cyfres o gylchdeithiau cerdded sy'n cysylltu rhai o lwybrau cyhoeddus fwyaf diddorol yr ardal. 

Mae’r daith gyntaf yn un 3.24milltir, tir cymysg yn cychwyn a gorffen yn maes parcio neuadd y Groeslon. .  Mae’r gylchdaith yn un cymharol hawdd ond yn anaddas ar gyfer pramiau a gadeiriau olwyn. 

Os hoffech chi fynd i grwydro'r llwybr yma dilynnwch y link isod i lawrlwytho map OS.

https://explore.osmaps.com/route/17584080/dro-da-1?lat=53.076766&lon=-4.279442&zoom=15.1563&style=Standard&type=2d

Neu i ddysgu am fwy , porrwch drwy’r catalog llwybrau yma https://cyngorcymunedllandwrog.cymru/llwybrau-cyhoeddus

Rheolau syml i'w dilyn wrth dramwyo llwybrau

  • Dilynwch y Côd Cefn gwlad bob amser
  • Sicrhewch fod camfeydd a giatiau yn cael eu gadael fel ac yr oeddynt.
  • Parchwch y llwybrau ac eiddo eraill
  • Cadwch gŵn ar dennyn
  • Cymerwch ofal yn croesi priffyrdd
  • Byddwch yn ofalus o anifeiliaid fferm

Mae'r llwybrau hyn yn adnoddau hollbwysig i'r gymuned, ac mae angen eu gwarchod nhw.

Gall wneud hyn drwy ddefnyddio gwefan Cyngor Gwynedd I dynnu sylw at broblemmau yma.

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Parcio-ffyrdd-a-theithio/Hawliau-Tramwy-Cyhoeddus/Hawliau-Tramwy-Cyhoeddus.aspx

neu hysbysu un o aelodau o'r Cyngor cymuned, neu'r aelod cyngor sir.

Os oes gennych chi gylchdaith diddorol o lwybrau'r ardal hoffech chi ri rannu, gyrrwch nhw draw i'r Cyngor drwy ein cyfrif facebook.

Ewch i grwydro a diolch.

Cyng. Sion Hywyn Griffiths

 

 

Newyddion

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd