logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Ymgynghoriad gan y Cyngor Cymuned - 2019


Fe gofiwch am ymgynghoriad y llynedd gan y Cyngor Cymuned i ddarganfod barn a sylwadau preswylwyr y gymuned ynghylch eu pryderon a dyheadau. Bu adroddiad gan gwmni CELyn am yr ymgynghoriad ac yma mae detholiad o'r canlyniadau gyda dadansoddiad o'r sylwadau perthnasol a dderbyniwyd. Yn ystod y misoedd nesaf, bwriad y cyngor cymuned yw defnyddio dadansoddiad yr adroddiad gan roi ystyriaeth, ble mae'n briodol, i'r agweddau hynny all fwydo ei raglen gwaith gogyfer y ddwy neu dair mlynedd nesaf. Pwysig iawn yw nodi na all y cyngor cymuned ymwneud â phopeth o ganlyniadau'r ymgynghoriad ac fe fydd ond yn canolbwyntio ar y materion hynny sydd yn berthnasol iddo.

Adroddiad Holiadur Ymgysylltu

Newyddion

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd