logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyngor Llawn Nos Lun 18 September  2023 am 7.00yr hwyr yn Neuadd Groeslon

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  17 July 2023 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 2023 15 Mai 2023 ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, drafft,  6 Gorffennaf 2023 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf  12 Mehefin 2023 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


7/8/2023 Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn gwahodd prisiau gan gontractwyr cymwys i beintio prif gatiau a ffensys dwy o’n mynwentydd. Y rhain yw Mynwent Plwyf Carmel a Mynwent Bryn’rodyn yn y Groeslon.

Gweler  ffurflen sydd  angen ei chwblhau a'i dychwelyd i Rheolwr y Cyngor erbyn 31 Awst 2023, os oes bwriad cynnig am y gwaith

Cysylltwch gyda'r Rheolwr ar 07796 024288 / ebost rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

/cms/resources/2023-24-peintio-carmel-a-brynrodyn-cym-6.docx

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


31/07/2022 – Dro Da
...mwy

17/07/2023 – Newyddion yr haf: Atgyfnerthu'r rhwydwaith o Bentir i Drawsfynydd
Newyddion yr haf ...mwy

23/6/2023 – Lwfansau i Aelodau (Taliadau)
Cynllun a Polisi Talu Lwfansau i Cynghorwyr Cyngor cymuned Llandwrog ...mwy

5/6/2023 – Sedd Wag - Ward Carmel
...mwy


© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd