logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyngor Llawn Nos Lun,  20 Tachwedd  2023 am 7.00yr hwyr yn Neuadd Pentref Carmel

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  18 Medi 2023 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 2023 15 Mai 2023 ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, drafft,  10 Hydref 2023 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddaraf  12 Mehefin 2023 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


7/8/2023 Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn gwahodd prisiau gan gontractwyr cymwys i beintio prif gatiau a ffensys dwy o’n mynwentydd. Y rhain yw Mynwent Plwyf Carmel a Mynwent Bryn’rodyn yn y Groeslon.

Gweler  ffurflen sydd  angen ei chwblhau a'i dychwelyd i Rheolwr y Cyngor erbyn 31 Awst 2023, os oes bwriad cynnig am y gwaith

Cysylltwch gyda'r Rheolwr ar 07796 024288 / ebost rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

/cms/resources/2023-24-peintio-carmel-a-brynrodyn-cym-6.docx

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


01/11/2023 – Cronfa Rhandiroedd
...mwy

31/07/2022 – Dro Da
...mwy

17/07/2023 – Newyddion yr haf: Atgyfnerthu'r rhwydwaith o Bentir i Drawsfynydd
Newyddion yr haf ...mwy

23/6/2023 – Lwfansau i Aelodau (Taliadau)
Cynllun a Polisi Talu Lwfansau i Cynghorwyr Cyngor cymuned Llandwrog ...mwy


© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd