logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn  -  Nos Lun,  24 Hydref 2022 am  7.00 yr hwyr

 

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  12 Medi 2022 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 16 Mai 2022 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, 11 Gorffennaf 2022 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf  (cofnodion drafft) 30 Mai 2022 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


22-9-22 -  Swydd Clerc / Swyddog Gweinyddol y Cyngor

 

SWYDD WAG

CLERC A SWYDDOG GWEINYDDOL

Rhan amser, 51.5 awr y mis ar gyfartaledd, graddfa cyflog LC2 (18-22), (£25,419-£27,514 pro rata)

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â’r cymwysterau neu’r profiad perthnasol a’r ymrwymiad i gyflawni cyfrifoldebau amrywiol y swydd uchod. Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae pecyn gwybodaeth a manylion ychwanegol ar gael gan David Roberts, 01286 881920 neu rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Dylid dychwelyd  y ceisiadau erbyn Hydref 10fed, 2022.

Mae’r Cyngor yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob adran o’r gymuned.

This is an advertisementfor a Clerk/Administrative Officer for Cyngor Cymuned Llandwrog where the ability to communicate verbally and in written form in Welsh is essential.

 


 

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


09-09-22 – VACANCY - Clerk / Admin Officer to the Council
...mwy

10/6/2022 – Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2021-22
...mwy

4/6/2022 – Seddi Gwag ar y Cyngor - Hysbys o Gyf-ethol
...mwy

1/4/2022 – Argyfwng Costau Byw
...mwy


© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd