logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
sub-page-08

Hawl Tramwyo - Llwybrau Cyhoeddus


Llwybrau Cymuned Llandwrog

Mae gan y Cyngor Cymuned gyfrifoldeb am rwydwaith o lwybrau cyhoeddus o lethrau Mynydd Grug i arfordir Morfa Dinlle. Amcangyfrifir bod hyd y llwybrau yn 32 milltir. Rhestrir yr holl lwybrau isod ac mae darluniau ar rhai ohonynt. Noder fod yna lwybrau nad sydd wedi eu rhestru ar y mapiau terfynol . Mae'n bwysig nodi os nad yw llwybr cyhoeddus wedi ei gofrestru ar y map efallai fod hawl tramwy yn bodoli arnynt beth bynnag . Ar yr un modd nid yw llwybr yn rhoi hawl tramwy os yw yn ymddangos ar y map ond yn hytrach yn profi ei fod yn llwybr cyhoeddus ac yn ei warchod fel llwybr yn gyfreithiol. Cliciwch ar unrhyw un o'r 80 o lwybrau i gael manylion pellach ar gyfer pob llwybr ynghyd â chyfarwyddiadau o'i lleoliad. Oes stori gennych ynglŷn â’r llwybrau yma, neu hen luniau efallai? Rhowch wybod i ni, cysylltwch. Gwerthfawrogwn eich sylwadau.

Noder fod y Cyngor Cymuned yn archwilio'r llwybrau gan ei bod yn ymddangos fod rhai ohonynt wedi eu cau. Wrth gwrs bydd y Cyngor yn gofyn i Gyngor Gwynedd am esboniad o'r rhai hynny sydd ar gau a byddwn yn disgwyl i'r Awdurdod wneud popeth posib i ail agor y llwybrau.

Rheolau syml i'w dilyn wrth dramwyo llwybrau

 • Gwisgwch esgidiau cryf neu esgidiau cerdded a dillad addas bob amser.
 • Os ydych yn cerdded ar eich ben eich hun gadewch i rywun wybod lle rydych yn mynd ac yn fras pryd y byddwch yn dychwelyd.
 • Gwyliwch y tywydd cyn cychwyn ar deithiau cerdded mynyddig.
 • Ewch â bwyd a diod gyda chi bob amser os ydych yn mynd ar daith gerdded hir.
 • Os ydych yn cerdded ar lwybrau mynyddig, sicrhewch fod gennych gwmpawd, chwiban, pecyn goroesi, pryd bwyd, torsh a ffôn symudol.
 • Dilynwch y Côd Cefn gwlad bob amser
 • Sicrhewch fod camfeydd a giatiau yn cael eu gadael fel ac yr oeddynt.
 • Parchwch y llwybrau ac eiddo eraill
 • Cadwch gŵn ar dennyn

Trwy gytundeb gyda Chyngor Gwynedd mae llwybrau y gymuned wedi eu categoreiddio i'r bandiau canlynol

 

Categori 1

Llwybrau sydd yn hwyluso symudiadau pobl. Bydd i'r rhain ddefnydd sylweddol neu byddent yn ffurfio cysylltiadau â threfi, pentrefi neu rhwng cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus, meysydd parcio ac atyniadau.

 

Categori 2

Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf er pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch cymunedau, llwybrau cerdded cylchol neu fynediad i draethau.

 

Categori 3

Llwybrau, er na chant eu defnyddio mor aml, sydd yn ffurfio cysylltiadau arwyddocaol rhwng y llwybrau yng nghategoriau 1 a 2 neu rhwng cymunedau.

 

Categori 4

Llwybrau, a dim ond defnydd achlysurol , ond sydd yn parhau i ffurfio rhan o'r rhwydwaith lawn, effeithiol. Gall y rhain gynnwys cysylltiadau posib rhwng cymunedau ble nad oes llawer i annog cerdded.

 

Categori 5

Llwybrau heb unrhyw fudd na photensial amlwg, a phle mae yna lwybrau mewn categori uwch yn arwain i'r un man.

Defnyddir y llwybrau cyhoeddus gan ymwelwyr o bell a chan trigolion lleol. Mae ein llwybrau wedi eu creu ers blynyddoedd maith ac mae trigolion y gymuned wedi tramwyo arnynt ar hyd y blynyddoedd. Bellach mae mwyafrif llwybrau’r gymuned wedi eu cofrestru ar y map terfynol (definitive map). Mae copiau o'r mapiau terfynnol i'w gweld yn Swyddfeydd y Cyngor ac mae'n bosib prynu copiau. I'r dyfodol, byddwn yn dangos mapiau terfynnol Cymuned Llandwrog ar y wefan hon. Mae'n hanfodol bwysig fod ein llwybrau yn cael eu hamddiffyn. Os y gwelwch fod llwybr wedi ei gau, fod gordyfiant, fod camfeydd neu adwyon wedi eu rhwystro rhowch wybod i'r Cyngor Cymuned. Cliciwch yma i gysylltu â’r Cyngor Cymuned

Mae gan Gyngor Cymuned Llandwrog yr hawl i ymgymryd â dyletswyddau yr Awdurdod Priffyrdd (sef Cyngor Gwynedd) ar lwybrau cyhoeddus sydd o fewn ffiniau'r gymuned. Prif ddyletswydd y Cyngor Cymuned yw i ymgymryd â gwaith cynnal a chadw er mwyn cadw y llwybrau mewn cyflwr da ac ar agor i'r cyhoedd sef torri glaswellt, torri mieri a gordyfiant a gwaith draenio syml.

 

Cynnal a Chadw Llwybrau Cyhoeddus

 

Arwyddion

Cyngor Gwynedd - dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Priffyrdd. Ymgymerir ar gwaith yma gan gontractwyr ar ran yr Adran Priffyrdd.

 

Arwyneb

Yn gyffredinol Cyngor Gwynedd (sef yr Awdurdod Priffyrdd) yn gymesur ar defnydd cyhoeddus. Ni fyddai'r Awdurdod Priffyrdd er engraifft yn derbyn cyfrifoldeb llawn am arwyneb llwybr troed ar hyd ffordd breifat.

 

Arwyddo ar hyd y Llwybrau

Cyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) - trwy gytundeb perchennog y tir.

 

Giatiau a chamfeydd

Y Perchennog Tir - ond mae'n rhaid i Gyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) dalu o leiaf 25% at gost cynnal a chadw'r cyfleusterau a ddarperir yn unig ar gyfer defnydd y cyhoedd. Yng Ngwynedd y lleiafswm cyfraniad yw bod y deunyddiau gofynnol yn cael eu darparu i'r perchennog y tir eu codi.

 

Pontydd

Cyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) - yn gymesur a'r defnydd cyhoeddus (fel arwynebau) Bydd dyletswyddau sydd yn gysylltiedig â hyn fel arfer yn cael eu cario allan gan gontractwyr ar ran yr Awdurdod Priffyrdd.

 

Cloddiau

Y perchennog tir.

 

Ffensiau

Y perchennog tir, oni bai eu bod wedi codi gan yr awdurdod priffyrdd oherwydd rhesymau diogelwch.

 

Waliau

Y perchennog tir, oni bai eu bod wedi eu hadeiladu i gefnogi'r llwybr ac yn yr achos yr Awdurdod Priffyrdd fod yn gyfrifol

 

Draeniau

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau - Y perchennog tir neu'r Awdurdod Priffyrdd

 

Cnydau (ac eithrio glaswellt)

Y perchennog tir - i sicrhau nad oes unrhyw rwystr ar y llwybr

Adolygwyd Rhagfyr 2008 - Categori Llwybrau

Yn 2008 cafwyd gwybod gan Gyngor Gwynedd na fyddai Cynghorau Cymuned yn derbyn grant flynyddol ar gyfer cynnal pob llwybr cyhoeddus

Gofynnwyd i'r Cyngor roi pob llwybr mewn categori rhwng 1 a 5. Diffiniad y categoriau yw 1, Defnydd helaeth rhan tramwyo i 5 dim defnydd neu lwybr wedi cau.

Gweler o'r daenlen y categori a roddwyd i bob llwybr a'r drefn sydd gan y Cyngor i gynnal y llwybrau hynny. Nid yw cyngor Gwynedd yn cynnig grant i gynnal llwybrau categori 3, 5 a 5.

 

Y Llwybrau

 • Llwybr 2 - Llwybr Fferm Morfa Mawr i Parc Newydd
 • Llwybr 3 - Llwybr Fferm Morfa Mawr i Dinas Dinlle
 • Llwybr 4 - Llwybr y Cob
 • Llwybr 5 - Llwybr Fferm Glanrafon i Lôn Cefn Emrys a Rhyd Y Meirch Cat 2
 • Llwybr 6 - Llwybr Pont Cae Doctor i Pont Pant Yr Hedyn - Tyn Lôn Cat 2
 • Llwybr 7 - Llwybr Lôn Ty'n Mwd - Lôn Cefn Emrys Cat 2
 • Llwybr 8 - Llwybr Rheithordy , Llandwrog i Pant Emrys Cat 2
 • Llwybr 9 - Llwybr Pentref Llandwrog i Lôn Ty'n Mwd Cat 2
 • Llwybr 10 - Llwybr Henrhyd Cat 2
 • Llwybr 11 - Llwybr Glyn Iwrch, Bwlan wedi cau Cat 2
 • Llwybr 12 - Llwybr Cae Llywarch (Penrallt Cottages i Ty'n Lôn) Cat 4
 • Llwybr 13 - Llwybr Llwyngwalch wedi cau Cat 5
 • Llwybr 14 - Llwybr Plas Mawr a Llwynpiod Cat 2
 • Llwybr 15 - Llwybr Lôn Llwyngwalch i Glan Carrog Cat 2
 • Llwybr 17 - Llwybr Collfryn, Ty'n Lôn Cat 2
 • Llwybr 18 - Llwybr Ty'n Lon wedi cau Cat 2
 • Llwybr 19 - Llwybr Gilwern, Y Groeslon Cat 2
 • Llwybr 20 - Llwybr o Lôn Bryn'Rodyn i Cefn Coed Cat 1
 • Llwybr 21 - Llwbyr Ffatri Tryfan i Gilwern Uchaf Cat 1
 • Llwybr 30 - Llwybr Stesion Tryfan i Tyddyn Isaf, Y Bryn Cat 3
 • Llwybr 31 - Llwybr Braich Tri Gwr Mawr i Bryngwyn Cat 1
 • Llwybr 32 - Llwybr Cae Haidd wedi cau Cat 3
 • Llwybr 33 - Llwybr o Chwarel Moel Tryfan i Lôn y Buarth, Y Fron Cat 2
 • Llwybr 34 - Llwybr Dafarn Dywyrch i Tryfan-Bryngwyn wedi cau Cat 3
 • Llwybr 35 - Llwybr Glyn Afon, Y Bryn Cat 2
 • Llwybr 36 - Llwybr Uwch Llifon, Bryn i Carmel Cat 2
 • Llwybr 37 - Llwybr Ffynnon Dŵr Oer, Carmel i Bryn Cat 2
 • Llwybr 38 - Llwybr Braich Tri Gwr Mawr i Ael-y-Bryn i Hafotywen, Carmel Cat 1
 • Llwybr 39 - Llwybr Clwt Foty i Glynmeibion Mawr, Carmel Cat 2
 • Llwybr 40 - Llwybr Nant Yr Hafod, Carmel i Groeslon Cat 2
 • Llwybr 41 - Llwybr Glynmeibion Uchaf Cat 1
 • Llwybr 42 - Llwybr Lôn Carmel -Y Fron i Tanybwlch Cat 2
 • Llwybr 43 - Llwybr Cilgwyn Lodge a Dolifan, Carmel
 • Llwybr 44 - Llwybr Tomen Tai Sibi, Carmel Cat 3
 • Llwybr 45 - Llwybr Tŷ Newydd Cim i Lôn Y Fron-Rhosgadfan Cat 2
 • Llwybr 46 - Llwybr Pont Y Reil i Chwarel Alexandra Cat 2
 • Llwybr 47 - Llwybr Pwll Y Braich, Y Fron Cat 2
 • Llwybr 48 - Llwybr Capel C.M Cesarea - Pwll y Braich Cat 1
 • Llwybr 49 - Llwybr Nantlle i Cesarea Cat 2
 • Llwybr 50 - Llwybr Eglwys Sant Tomos-Cae Cyd / Carmel (Bod Alwyn) Cat 4
 • Llwybr 51 - Llwybr Point Dafarn-Dudur i Cilgwyn Cat 3
 • Llwybr 52 - Llwybr Cilgwyn i Mynydd y Cilgwyn (Llwybr Tŷ Mawr) Cat 1
 • Llwybr 53 - Llwybr Pen y Fuches i Penygroes Cat 1
 • Llwybr 54 - Llwybr Fferm Cae Forgan, Carmel Cat 1
 • Llwybr 55 - Llwybr Capel Cilgwyn - Chwarel Cilgwyn Cat 2
 • Llwybr 56 - Llwybr Tyddyn Meinsier - Frondeg, Y Groeslon Cat 2
 • Llwybr 57 - Llwybr Llain Ffynnon, Groeslon Cat 2
 • Llwybr 57A - Llwybr Carmel - Chwareli Cilgwyn a PenyrOrsedd ac i Nantlle Cat 3
 • Llwybr 58 - Llwybr Llyn Grafog - Tai'r Cowt, Y Groeslon Cat 2
 • Llwybr 58A - Llwybr Cesarea - Chwarel Cilgwyn a Penyrorsedd Cat 2
 • Llwybr 59 - Llwybr Cefnen - Uwchlawrhos, Groeslon Cat 4
 • Llwybr 59A -Llwybr Cesarea i Chwarel Penyrorsedd Cat 3
 • Llwybr 60 - Llwybr Penygroes - Uwchlawrhos, Groeslon Cat 1
 • Llwybr 61 - Llwybr Sea View (Gwelfor) i Penrallt, Groeslon Cat 4
 • Llwybr 62 - Llwybr Grugan Ddu, Groeslon Cat 1
 • Llwybr 62A - Llwybr Victoria Terrace, Nantlle i BlaenY Garth, Cesarea
 • Llwybr 63 - Llwybr Cae Cregin, Groeslon Cat 1
 • Llwybr 64 - Llwybr Tyddyn Dafydd, Groeslon i Ty Isaf Rhos, Groeslon Cat 3
 • Llwybr 65 - Llwybr Cae Iago, Groeslon Cat 1
 • Llwybr 66 - Llwybr Garreg Fawr, Groeslon Cat 1
 • Llwybr 67 - Llwybr Felin Forgan, Groeslon Cat 1
 • Llwybr 68 - Llwybr Llwyn Y Gwalch Cat 1
 • Llwybr 69 - Llwybr Dolnenan - Caerffridd i Maes Tryfan Cat 1
 • Llwybr 70 - Llwybr Trem Y Werydd - Cefn Tryfan i Tryfan Mawr Cat 2
 • Llwybr 71 - Llwybr Penygroes i Pen y Fuches, Carmel
 • Llwybr 73 - Llwybr Ael Y Bryn - Glyn Meibion Mawr, Carmel
 • Llwybr 74 - Llwybr Trallwyn Terrace i Pen Bwlch Bach, Carmel
 • Llwybr 75 - Llwybr Pwll y Braich i Capel Bwlch y Llyn, Cesarea Cat 3
 • Llwybr 76 - Llwybr Cil Fodan Uchaf i Glan yr Afon Fawr, Y Bryn
 • Llwybr 77 - Llwybr Lôn Meillionydd i Ffordd Pen Y Garn, Cesarea Cat 2
 • Llwybr 78 - Llwybr Lôn Meillionydd i Tai Bron Y Foel Cat 2
 • Llwybr 79 - Llwybr Lôn Meillionydd i Hen Safle Gapel C.M Cesarea Cat 1
 • Llwybr 80 - Llwybr Llys Arfon, Carmel, Tyddyn Difyr i Cim. Cat 2
 • Llwybr 81 - Llwybr Gilwern Isaf Cat 2
 • Llwybr 82 - Llwybr Fron Dirion i Capel Carmel
 • Llwybr 84 - Llwybr Capel Carmel i Pen Carmel
 • Llwybr 85 - Llwybr Y Fron i Eifion House a Fron i Glangors Cat 2
 • Llwybr 86 - Llwybr Warren Farm, Morfa Dinlle Cat 2
 • Llwybr 87 - Llwybr Glan yr Afon i Blythe Farm, Morfa Dinas
 • Llwybr 90 - Llwybr Tyddyn Meinsier i Bryn Neidr (ddim ar y 'definitive map')
 • Llwybr 91 - Llwybr Hen Eglwys Groeslon i Penllwyn (ddim ar y 'definitive map')

© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd